• Regulamin

Regulamin księgarni internetowej

 

Regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w księgarni internetowej Witolda Gadowskiego, działającej w ramach firmy Witold Gadowski- Think Force. Księgarnia nosi nazwę Księgarnia Dla Awanturnych Witolda Gadowskiego. Konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zakupu. Przed zakupem należy także zapoznać się z regulaminami zewnętrznego modułu sprzedażowego, na który następuje przekierowanie po kliknięciu na książki znajdujące się na stronie gadowskiksiegarnia.pl w zakładce 'home' 

§ 1 
Szczegóły dotyczące właściciela księgarni 
Właścicielem księgarni internetowej dostępnej pod adresem www.gadowskiksiegarnia.pl jest WITOLD GADOWSKI THINK FORCE z siedzibą przy ul. Kobierzyńskiej 120/32 , 
W poniższym regulaminie księgarnia internetowa prowadzona przez Witold Gadowski Think Force określana jest również jako Księgarnia. 
§ 2 
Sposób sprzedaży 
Księgarnia internetowa Witolda Gadowskiego (Księgarnia Dla Awanturnych) prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem Internetu. 
§ 3 
Kupno wybranych towarów 
Aby zakupić wybrane pozycje należy: - dodać wybrane produkty do koszyka; - podać poprawne dane adresowe dotyczące wysyłki i rachunku; - wybrać 
sposób zapłaty oraz formę przesyłki; - wypełnić formularz zamówienia; - zatwierdzić formularz zamówienia. 
§ 4 
Składanie zamówień 
Wysłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Jego przyjęcie do realizacji zaczyna się: - w przypadku 
zamówień płatnych przelewem - po wpłynięciu pieniędzy na konto Księgarnii; 
§ 5 
Czas realizacji zamówienia 
Na czas realizacji zamówienia składa się okres przygotowania paczki do wysłania przez Księgarnię (staramy się by wynosił 1-4 dni) oraz czas dostarczenia jej 
przez Kuriera(zazwyczaj 1-3 dni robocze). 
Termin dostawy może jednak być dłuższy. Maksymalny czas dostawy towaru to 30 dni § 6 
Dokonywanie zakupów przez osoby niepełnoletnie 
Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie mogą to robić tylko za wiedzą i pod nadzorem prawnego opiekuna. 
§ 7 
Ochrona danych osobowych 
Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zapewniamy 
bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i to, że są one wykorzystywane jedynie do realizacji zamówienia. 
§ 8 
Przetwarzanie danych i realizacja zamówienia 
Wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wyrażają Państwo zgodę na realizację zamówienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Państwa dane będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, regulowanego przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.§ 9 
Anulowanie zamówienia 
Mogą Państwo anulować zamówienie, przesyłając e-mail na adres: adamdabrowskitv@gmail.com Anulowanie nie jest możliwe, jeśli 
przesyłka została już wysłana, mogą jednak Państwo zwrócić zakupiony towar (por. § 16). 
§ 10 
1) 
Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie przez zamawiającego poprawnego adresu do przesyłki, 
imienia i nazwiska zamawiającego, numeru telefonu, adresu mailowego 
2) Warunkiem realizacji zamówienia jest także wykonanie przelewu na nr konta podany przez Księgarnię z tytułem zawierającym numer zamówienia 
w terminie trzech dni roboczych od dokonania zamówienia przez stronę www 
podanie w tytule przelewu danych umożliwiających przypisanie płatności do zamówienia (nr zamówienia) jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia 
Wpłaty nie posiadające w tytule elementów pozwalających na przypisanie ich do konkretnego zamówienia w księgarni (nr zamówienia) nie będą uznawane za opłacenie towaru 
i nie nakładają na Księgarnię obowiązku realizacji jakiegokolwiek zamówienia 
Wpłata taka będzie uznana za opłacenie zamówienia po kontakcie emailowym z Księgarnią, w wyniku którego będzie możliwe jednoznaczne przypisanie konkretnego przelewu do konkretnego zamówienia 
Brak terminowej wpłaty będzie skutkował anulowaniem zamówienia 
Zamówienie może zostać przywrócone po prośbie ze strony Zamawiającego 
za zgodą pracowników Księgarni i na zasadach przez nich ustalonych 
3) 
Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia paczek z przyczyn nie wynikających z błędu leżącego po stronie Księgarni 
Księgarnia w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia towaru z następujących przyczyn: 

-podania przez klienta niepoprawnych danych (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe itd.) 
-brak obecności adresata pod wskazanym adresem 
-brak kontaktu z adresate 
4) 
Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z błędów popełnionych przez Zamawiającego 
(jak np. błąd w adresie lub nr telefonu) 
zamówienie może zostać zrealizowane jedynie po kontakcie ze strony Zamawiającego- jeśli zamawiany towar jest wciąż dostępny do sprzedaży 

5) 
Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z działań firmy kurierskiej, Księgarnia ma obowiązek 
pomóc Zamawiającemu w realizacji przesyłki jedynie wówczas, gdy zostanie mailowo poinformowana 
o zaistnieniu takiego problemu 
W sytuacji gdy dostarczenie przesyłki nie powiedzie się, klient ma prawo do reklamacji- drogą mailową pod adres: adamdabrowskitv@gmail.com 
Ewentualne zwroty pieniędzy będą zależały od tego, czy brak dostarczenie wynika z zaniedbania klienta (np podanie nieprawidłowych danych do wysyłki) , firmy kurierskiej, czy Księgarni.
6) Księgarnia ma obowiązek dostarczyć książki (poprzez firmę kurierską) pod adres wskazany przez klienta 
Księgarnia nie ma obowiązku weryfikowania poprawności adresu podanego przez klienta 
obowiązkiem klienta jest podanie poprawnego adresu dla zamówienia na etapie składania zamówienia przez formularz na stronie internetowej (gadowskisklep.sky-shop.pl/) 
- Brak odbioru przesyłki dostarczonej na adres podany przez klienta nie daje podstaw do zwrotu całości środków zapłaconych za zamówienie. 
Klient poniesie pełen koszt przesyłki, natomiast kwota zapłacona za książki może być na żądanie klienta zwrócona po uszczupleniu jej o opłatę za wysyłkę zwrotną do Księgarni. 
W wypadku wysyłek krajowych do 3kg opłata ta będzie wynosić 50 zł. 
W wypadku większych wysyłek i wysyłek zagranicznych opłata ta będzie ustalana indywidualnie w oparciu o realne koszty poniesione przez Księgarnię w związku z błędem klienta 

§ 11 
Koszty i waluta 
Ceny towaru podane są w złotych polskich i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące.  
Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących. 
§ 11 
Do każdego zamówienia doliczone są koszty wysyłki, zależne od wagi i wybranej formy płatności. 
W formularzu zamówienia mogą Państwo wybrać sposób dostawy towaru. 
§ 13 
Zamówienia są dostarczane przez Kuriera (DPD ). 
Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie wynikające z winy Kuriera. 
§ 14 
Niemożność realizacji zamówienia 
W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części, 
poinformujemy Państwa o tym e-mailem. 
W przypadku dokonania przez Państwa przedpłaty dokonamy przelewu zwrotnego w kwocie równej wartości części niezrealizowanego zamówienia. 
§ 15 
Formy płatności 
Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar: 
- przedpłata na konto Księgarni; 
§ 16 
Zwrot zakupionych towarów 
Zgodnie z ustawą, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki mogą Państwo zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyn. 
Pełny zwrot pieniędzy za towar uszkodzony nie jest możliwy- zwrot zostanie pomniejszony o kwotę odpowiadającą uszkodzeniu towaru. 
Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na podane przez Państwa konto 
Nie zwracamy kosztów odesłania towaru. Klient jest zobowiązany ponieść koszt zwrócenia towaru 

§ 17 
Reklamacje 
Mogą Państwo reklamować towar wadliwy technicznie lub uszkodzony podczas dostawy.  
Prosimy o przesłanie w tej sprawie maila na adres adamdabrowskitv@gmail.com 
adres do odesłania towaru: 
DPD Pick Up 
ul. Piastowska 47 
30-067 Kraków 
Polska 

Towar reklamowany należy odesłać wraz potwierdzeniem zapłaty za towar. Poniesione przez Państwa koszty, 
związane z odesłaniem wadliwego towaru, zwrócimy po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. 
Towar uszkodzony z winy Księgarni zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Gdyby nie było to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), zwrócimy Państwu równowartość ceny zakupionego towaru. 
§ 18 
Rozstrzyganie sporów 
Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby firmy Witold Gadowski Think Force. 
§ 19 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§ 20 
Zmiany regulaminu 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.